สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ระบบแสดงคะแนนสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ฯ พ.ศ.  2559 และ 2560
สนามสอบที่
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - นามสกุล
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขประจำตัวสอบแล้วคลิ๊กปุ่มยืนยัน